ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี