1 resize 

อบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวิมศักดิ์ รัชอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี นายสุพจน์ แม้นทิม ปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงอาจารีย์ กุหลาบ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๗ อบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ และการป้องกันโรค ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

 

 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์