จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ 2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา
ลำดับที่
รายการ
แผน
ราคากลาง
ร่างTOR
ประกาศ
รับเอกสาร เสนอราคา ประกาศผล ยกเลิก
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 ก.ย.60
3 ต.ค.60  
2 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ) จำนวน 1แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60
   
3 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าหน่วยผสมเทียมไทรโยค) จำนวน 1แห่ง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60
   
4 เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการหน่วยผสมเทียม อำเภอพนมทวน จำนวน 1แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60
   
5 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET 30/10 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60    
     
6 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 หมายเลข 29 ก.ย.60
     
7 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 หมายเลข 29 ก.ย.60              
8 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 29 ก.ย.60      
     
9 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60              
10 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา โดยเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60      
     
11 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60  
         
12 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 14 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค.60
         
13 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค.60
         
14 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 13 พ.ย.60      
     
15 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 เดือน 13 พ.ย.60              
16 จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก จำนวน 19 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย.60
         
17 จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย.60              
18 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย.60      
     
19 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย.60              
20 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องสับหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย.60              
21 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.60      
     
22 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60              
23 จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำสำนักงานและเปลี่ยนลูกบิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60              
24 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับ Tablet จำนวน 14 หมายเลข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60              
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค.60      
     
26 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค.60              
27 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (มือเปิดฝากระโปรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค.60              
28 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมไดสตาร์ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค.60      
     
29 ซื้อครุภัณฑ์สนาม (ที่กักสุนัขเคลื่อนที่ จำนวน 5 กรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค.60              
30 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค.60
  9 ม.ค.61  
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค.60              
32 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค.60              
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค.60              
34 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (แพะเพศผู้ พันธุ์แท้พันธุ์บอร์ จำนวน 22 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22ธ.ค.60
  3 ม.ค.61  
35 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25ธ.ค.60  
         
36 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค.60              
37 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (ซ่อมกลอนบานพับบน ข้างขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61              
38 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสาวชัฏดา แก้วพริ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
39 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 อัตรา นายจำลอง ชุบคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
40 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 อัตรา นางสาวศศิชา สายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
41 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 อัตรา นายเนติลักษณ์ โสตรศรีทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
42 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางขวัญใจ นฤทัต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
43 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นายอธิวัฒน์ แซ่เจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
44 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสวกาญจนา มาเอี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
45 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล/ติดตาม/จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสาวมุกรินทร์ จันทร์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
46 จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก จำนวน 1 อัตรา นางสาววราภรณ์ พรหมมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค.61              
47 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค.61
  12 ก.พ.61    
48 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (แพะเพศผู้ พันธุ์แท้พันธุ์บอร์ จำนวน 22 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ม.ค.61
 
  26 ม.ค.61  
49 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตัวอย่างเนื้อ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค.61              
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตัวอย่างเนื้อ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค.61              
51 จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก จำนวน 1 อัตรา นายปริญญา ประชาฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ.61              
52 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสาวญาสุมินทร์ อินมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.61              
                   
                   
                   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )