จัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ 2561 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา
ลำดับที่
รายการ
แผน
ราคากลาง
ร่างTOR
ประกาศ
รับเอกสาร เสนอราคา ประกาศผล ยกเลิก
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 15 ก.ย.60
3 ต.ค.60  
2 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อาคารที่ทำการสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ) จำนวน 1แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60
   
3 เช่าอสังหาริมทรัพย์ (เช่าหน่วยผสมเทียมไทรโยค) จำนวน 1แห่ง ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60
   
4 เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการหน่วยผสมเทียม อำเภอพนมทวน จำนวน 1แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60
   
5 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET 30/10 (ต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60    
     
6 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 หมายเลข 29 ก.ย.60
     
7 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 หมายเลข 29 ก.ย.60              
8 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ 29 ก.ย.60      
     
9 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60              
10 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา โดยเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60      
     
11 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60  
         
12 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย.60
         
13 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 14 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ต.ค.60
         
14 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต CAT INTERNET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค.60
         
15 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 13 พ.ย.60              
16 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 เดือน 13 พ.ย.60              
17 จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก จำนวน 19 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย.60
         
18 จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย.60              
19 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย.60              
20 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย.60              
21 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (เครื่องสับหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย.60              
22 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.60              
23 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60              
24 จ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมเปลี่ยนประตูห้องน้ำสำนักงานและเปลี่ยนลูกบิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60              
25 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับ Tablet จำนวน 14 หมายเลข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60              
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค.60              
27 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค.60              
28 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (มือเปิดฝากระโปรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค.60              
29 จ้างเหมาทำคู่มือการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค.60              
30 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (ซ่อมไดสตาร์ท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค.60              
31 ซื้อครุภัณฑ์สนาม (ที่กักสุนัขเคลื่อนที่ จำนวน 5 กรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค.60              
32 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค.60
  9 ม.ค.61  
33 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค.60              
34 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค.60              
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค.60              
36 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (แพะเพศผู้ พันธุ์แท้พันธุ์บอร์ จำนวน 22 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 22 ธ.ค.60
 
  3 ม.ค. 61  
37 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค.60  
         
38 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค.60              
39 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 4 รายการ และวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค.61              
40 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ (ซ่อมกลอนบานพับบน ข้างขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61              
41 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสาวชัฏดา แก้วพริ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
42 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 อัตรา นายจำลอง ชุบคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
43 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 อัตรา นางสาวศศิชา สายศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
44 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจประเมินผลพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 อัตรา นายเนติลักษณ์ โสตรศรีทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
45 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางขวัญใจ นฤทัต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
46 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นายอธิวัฒน์ แซ่เจา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
47 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสวกาญจนา มาเอี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
48 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแล/ติดตาม/จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสาวมุกรินทร์ จันทร์หอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61  
         
49 จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก จำนวน 1 อัตรา นางสาววราภรณ์ พรหมมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค.61              
50 จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก จำนวน 1 อัตรา นางสาววราภรณ์ พรหมมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค.61              
51 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค.61
  12 ก.พ.61  
52 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ (แพะเพศผู้ พันธุ์แท้พันธุ์บอร์ จำนวน 22 ตัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ม.ค.61
 
  26 ม.ค.61  
53 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตัวอย่างเนื้อ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค.61              
54 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ตัวอย่างเนื้อ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค.61              
55 จ้างเหมาด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก จำนวน 1 อัตรา นายปริญญา ประชาฉาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ.61              
56 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ.61              
57 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ (ฝึกอบรม) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ.61  
         
58 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่สำรวจพัฒนาปรับปรุงฟาร์มบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา นางสาวญาสุมินทร์ อินมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.61              
59 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (ซ่อมปั้มน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ.61              
60 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ.61              
61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ.61              
62 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ.61              
63

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าตัวอย่างเนื้อสัตว์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ.61

             
64 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ.61  
         
65 จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ.61  
         
66 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ.61              
67 ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม (บรรยาย) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ.61              
68

ซื้อวัสดุการเกษตร (เบอร์หู NID) จำนวน 5,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ.61

             
69 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.พ.61  
         
70 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ.61              
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.พ.61              
72 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ.61  
         
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มี.ค.61              
74 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค.61              
75 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 มี.ค.61
       
76 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค.61
     
77 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มี.ค.61  
         
78 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (ซ่อมแอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค.61              
79 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค.61              
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มี.ค.61              
81 จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค.61              
82 ซื้อวัสดุการเกษตร (เบอร์หูแพะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มี.ค.61              
83 จ้างเหมาจัดงานประกวดโคเนื้อ-โคนม โคบาลทวารวดี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มี.ค.61
 
     
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค.61              
85 ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค.61              
86 จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค.61              
87 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30 มี.ค.61
       
88 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.61              
89

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มี.ค.61

             
90

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน มีนาคม 2561

             
91 จ้างเหมาจัดงานประกวดโคเนื้อ-โคนม โคบาลทวารวดี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย.61
 
  17 เม.ย.61  
92 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย.61              
93 ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่สื่อประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 65 ป้าย โดยเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย.61              
94 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย.61              
95 จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย.61              
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 24 เม.ย.61              
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย.61              
98 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย.61              
99 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย.61
 
     
100

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย.61

 
     
101

ซื้อวัสดุการเกษตร (ลวดตาข่ายและเสาคอนกรีต) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย.61

             
102

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย.61

             
103

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2 5 เม.ย.61

             
104

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 เม.ย.61

             
105

ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เม.ย.61

 
  3 พ.ค.61  
106

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30เม.ย.61

 
  8 พ.ค.61  
107

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน เมษายน 2561

 
     
108

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค.61

 
     
109

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค.61

 
     
110

ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค.61

 
     
111

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค.61

             
112

 ประกวดราคาจ้างเหมาสุ่มตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 พ.ค.61

 
  5 มิ.ย.61  
113

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค.61

             
114 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค.61              
115

ประกวดราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ในผู้ประกอบการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค.61

 
  8 มิ.ย.61  
116

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

             
117

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 มิ.ย.61

 
  11 มิ.ย.61  
118

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย.61

             
119

จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ราชการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย.61

             
120

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย.61

 
     
121

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 61

 
     
122

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย.61

             
123

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย.61

             
124 จ้างเหมาทำบ่อแก๊สชีวภาพ แบบถุงพลาสติก พีวีซี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย.61              
125 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย.61              
126 จ้างเหมาทำเอกสารเผยแพร่และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย.61
 
     
127 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน มิถุนายน 2561              
128 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค.61              
129 วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ค.61              
130

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ค.61

 
  20 ก.ค.61  
131 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61              
132 จ้างเหมาทาสีรั้วสำนักงานและปูกระเบื้องห้องน้ำชั้นล่างและชั้น 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61              
133 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายรับรองฟาร์มปลอดโรค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค.61              
134 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค.61              
135 ครุภัณฑ์ยานพาหนะรถจักรยานยนต์ จำนวน1 คัน                
136 วัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค.61              
137 ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน กรกฏาคม 2561              
138 จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค.61              
139 วัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค.61              
140 จ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ (40แผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค.61              
141 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค.61              
142 จ้างเหมาทำวัสดุโฆษณาเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค.61              
143 วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค.61              
144 วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค.61              
145 วัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค.61              
146 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ส.ค.61
     
147

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค.61

             
148

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค.61

             
149

วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค.61

             
150

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค.61

             
151

วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค.61

             
152

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน สิงหาคม 2561

             
153

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย.61

             
154 วัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย.61              
155 จ้างเหมาบริการทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    7 ก.ย.61              
156

วัสดุเวชภัณฑ์/วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย.61

             
157

วัสดุการเกษตร จำนวน 5รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย.61

             
158 วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย.61              
159

วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย.61

             
160

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-GP) ประจำเดือน กันยายน 2561

             
                   
                   
                   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )