การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการธนาคารโค-กระบือ ...อ่านเพิ่มเติม...
การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตรเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการธนาคารโค-กระบือ ...อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ทำประวัติแพะศูนย์เรียนรู้การผลิตและเลี้ยงแพะเนื้อ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายสมคิด วิมุกตานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การผลิตและเลี้ยงแพะเนื้อ ...อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการล้อมรั้วรอบศูนย์เรียนรู้การผลิตและเลี้ยงแพะเนื้อเมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการล้อมรั้วรอบศูนย์เรียนรู้ ...อ่านเพิ่มเติม...
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแปลงพืชอาหารสัตว์ ตามโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม(N) ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. 25๖0 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ...อ่านเพิ่มเติม...
ไปที่ข่าวกิจกรรมทั้งหมด